РАЗДЕЛЫ КАТАЛОГА

что такое туынды сын есім

 

 

 

 

Тласына арай (жасалу жолына арай) сын есм 2-ге блнед: негзг сын есм - ешбр осымшасыз негзг тбр кйндег сын есм (жалау, зерек, лкен), туынды сын есм - сзге жрна жалануы арылы жасалан сын есм (ебекор, зейнд, нерпаз). Туынды. Сзге жрна жалануы арылы жасалан сын есм. Мысалы: кш-пел, кеше-г, оы-мысты, л-сз, сз-ше. Маынасына арайатысты. Сын есмнен басасз таптарынан жасалан туынды сын есм. (Туынды)атысты сын есмдер деп бр затты белгсн баса бр затты я с-амалды атысы арылы блдретн сздерд атаймыз. Туынды сын есм. Мдени, бояма, кшпел, кздк.атысты сын есм. Бр затты белгсн баса бр затты я с-амалды атысы арылы блдретн сздер. Туынды оны жрнаы бар (производное есть суффикс). Мысалы: аылды, пайдалы. Образовательный портал Мегамозг. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Сын есм азаша реферат, Сын есм казакша реферат тегин атысты сын есмдер (туынды сын есмдер) атысты сын есмдер деп бр затты белгсн баса бр затты я с-амалды атысы арылы блдретн сздерд атаймыз. аза тл 10.04.2017ж Малм:Шымболат А.. Сабаты таырыбы. Негзг жне туынды сын есм. Слтеме: аза тл (2014ж Г.И.

Уайсова, .Е.Жмабаева), осымша тапсырмалар. Масаты: Сын есм туралы тснктерне сйене отырып Сын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы (негзг) сын жне атысты(туынды) сын деп аталатын ек салаа блнед. Читать тему: Таырыбы: Сын есм. Шырай категориясы на сайте Лекция.Орг Сын есим тулгага карай болингенде негизи жане туынды сын есим болады. Мысалы: акылды,таулы,акшыл -создеринде туынды сын есимдер бар. Атап айтанда «Зат есм», «Сын есм», «Етстк» сияты сз таптарыны негзг жне туынды трлерн, болымсыз етстктерд, есептк жне реттк сан есмдерд бр-брнен ажырата блуге, кнделкт мрде пайдалана блуге тис.

Сын есмнн морфологиясы. Сын есм - затты тсн, трн клемн сапасы сипаты блдретн сздер сын есмде аталады.2 . Тлгасына арай: негзг, туынды. - негзг сын мен -лы(-л) формалы туынды сын есм тркесед.2.атысты сынсапа сыны (сыбызыдай нзк т.б.) З.Зат есматысты сын (кмс оыраулы т.б.) 4.атысты сын атысты сын (снд кимд т.б.) Алматы аласы « 185 жалпы блм беретн мектеп» КММ Медешова Турсынай Алматаевна. Бастауыш сынып малм Пнн аты аза тл 3 -сынып Сабаты атауы Негзг жне туынды сын есм Масаты Ктлетн нтиже Блмдлк: зат есмн негзг жне туынды трлерн Сын есм затты трн, тсн сапасын, сипатын, клемн блдретн сздер. Сын есм андай? ай? деген сратара жауап беред. Маынасына арай Сапалы жне атысты деп блнед. Тлгасына карай Негзг жане Туынды. Негзг ж?не туынды сын есмСаба?ты? ма?саты:О?ушылар?а сын есм туралы толы? блм бере отырып,с?йлем шнен сын есмд тауып,с?ра? ?оя блуге,сонымен ?атар к Синтаксистк ызмет. Сын есм, зн табии жаратылысына сйкес, сйлемде кбнесе анытауыш мше болып ызмет атарады.Сын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы (негзг) сын жне атысты (туынды) сын деп Сын есм жасалуына арай екге блнед: 1) негзг сын есм 2) туынды сын есм. Негзг сын есм ешбр осымшасыз негзг тбр кйнде болады. Мысалы, кк, сыпайы, кермек, жабайы, таза, шабан, асау, жел, т.б. 3-жаттыу (туынды сын есмдерд тауып,сз рамына талда) татада. Блгш,оыр,сенгш,тере,тапыш,жуан,кршлес.«улиекл аудан блм блмн 2 Аманараай орта мектеб»ММ. азатл. Таырыбы: «Негзг жне туынды сын есм». Саба таырыбы : Сын есм. Негзг жне туынды сын есм. Саба масаты : Блмдлк:Оушыларды сын есм туралы тснктерн бекту еске тсру маынасы Синтаксистк ызмет. Сын есм, зн табии жаратылысына сйкес, сйлемде кбнесе анытауыш мше болып ызмет атарады.Сын есмдер семантикалы маыналары мен грамматикалы ерекшелктерне арай, сапалы (негзг) сын жне атысты (туынды) сын деп БО.Орал аласы. 22ОЖББМ. Сисенгалиева Айымгул Саиновна аза тл .3 cынып Сыныбы: 3 «б»Бастауыш сынып малм: Сисенгалиева А.С. Сабаты Туынды оны жрнаы бар (производное есть суффикс). Мысалы: аылды, пайдалы.

Туынды оны жрнаы бар (производное есть суффикс). Мысалы: аылды, пайдалы. Оушылара сйлем шнен сын есмд ажыратуа йрету.Аыл ой ,ойлау жйесн дамыту. 1. Сын есм жасалуына жне рамына арай неше топа блнед? (негзг, туынды, крдел, дара). 2. Есм сздерден сын есм тудыратын негзг жрнатарды атадар? 3.137-жаттыу. Сын есм деп затты сапасын, сипатын, асиетн, клемн, салмаын, тсн (тр-рен), дмн жне баса сол сияты сыр-сипаттарын блдретн лексика-грамматикалы сз табын айтамыз. Сын есмн табии ызмет зат есмге анытауыш мше болу. 2) атысты сын есм.92. Сан есмдер рамына арай дара сан есм жне крдел сан есм болып екге блнед. Бр тбрден ралан негзг жне туынды сан есмдер дара сан есм деп аталады. ды сын есм туралы тснгн алыптастыру. Дамытушылы: Туынды сын есмдерд тбр мен осымшасын. ажырата блуд мегерту, сздк орын дамыту. Трбиелк: Сздерг жрна жалау арылы туынды сын есм жасай. Туынды сын есм 6 сйлем. Ответ оставил Гость.Мысалы: алтын, ауыр, ке. Туынды (производное есть суффикс). Мысалы: аылды, пайдалы. маынасына арай Таырыбы: Негзг жне туынды сын есм. Алматы облысы, Ебекшаза ауданы, Еск аласы.1.Тбр сзден жасалады. 4.Таырыпты басты идеясы неде? а)Негзг сын есм мен туынды сын есмн састыы Сын есмн жасалуы. Сын есм рамы жаынан негзг сын есм жне туынды сын есм болып блнед. На Студопедии вы можете прочитать про: ХY. Сын есм. Подробнее Сын есм 2 - ге блнед: негз, туынды. Негзг сын есмдер Мысалы: дем, Бик, Кк, Сары Туынды сын есмдер. Мысалы: ысы, егеменд, аылсыз пайдалы. Сын есм, трлер, емлес, сын есмн трлену, сйлемдег ызмет. Сын есм затты сынды, сапалы асиеттерн блдретн, сынды ым атауыболатын сздер.2) туынды сын есм. Туынды сын есмдер (производные прилагательные).-лы, -лк, -ды, -дк, -ты, -тк зге тлдерден алынан сздерден сын есм жасайды. (Образуют прилагательные от слов заимствованных из русского языка). Сын есм имя прилагательное. Тр тип. Сапалы качественное.Негзг непроизводное. Жалы собственное. Туынды производное. Тласына арай по способу образ. Дара простое. Сын есмн негзг жне туынды болып блнетн туралы малмат беру Сын есм (Имя прилагательное). Затты сыны сапасын, тсн блдрп андай? ай? сратарына жауап беред.Негзг (непроизводное нет суффикса). Мысалы: алтын, ауыр, ке. Туынды (производное есть суффикс). Туынды. Тбр сын есм. (сары, таза, ттт, тере). Жрна жалану арылы жасалан сын есм.атысты. Сынды белгн анытайтын тл сын есм. (ср, ызылдау, лкен). Баса сз таптарынан жасалан туынды сын есм. (бойша, нерл). 2016-2017 оу жылында 3-сыныпта ткен аза тл математика сабаынан саба жоспарын жариялап отырмын. Бл сабаымда сыныпты туан айларына байланысты гл трлерне байланысты топтара блдм. Балы аасы, рмекш торы, кубизм, микрофон топтастыру Туынды оны жрнаы бар (производное есть суффикс). Оушылара негзг жне туынды сын есм туралы малмат берлед. Нурашева Жазира Кожагулкызы бастауыш сынып малм 34 мектеп-гимназиясы Сабаты масатын хабарлау. Негзг жне туынды сын есм туралы алан блмдернд ортаа салып, жмыс жзнде олдану. 2. тлген материалды айталау, пысытау. Качественные прилагательные могут иметь степени сравнения).Туынды сын есм жасайтын жрнатар (Словообразовательные суффиксы прилагательных). Сын есм жеке сз табы ретнде А.Байтрсыновты Тл-рал оулыында танылан. Оулыта сын есмгеСзд кейбреулер нрсен сынын атайды.Морфемдк рылымына арай жала деп есептелетн сын есмдер з шнде негзг жне туынды болып блнед. Вы находитесь на странице вопроса "туынды сын есм жасайтын жрна?", категории "аза тiлi". Данный вопрос относится к разделу "5-9" классов. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта.

Новое на сайте:


© —2018